Statut

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o društvih (Ur.l. RS, št.64/2011 ) je zbor članov  Golf Kluba Bovec na svoji seji dne 20. maja  2012  sprejel

STATUT

GOLF KLUBA BOVEC

 

I. IME IN SEDEŽ

  1. člen

 

Golf klub Bovec (v nadaljnjem besedilu »klub«) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje

fizičnih oseb, ki se združujejo z namenom igranja in razvoja golfa, izmenjave izkušenj in skupnih

interesov na področju golfa.

  1. člen

 

Ime društva je Golf klub Bovec. Sedež društva je v Bovcu  , na naslovu Bovec, Podklopca 15, 5230 Bovec.

3. člen

Klub ima svoj znak in žig. Znak kluba je stiliziran igralec v zamahu z napisom Golf klub Bovec. Žig kluba je okrogel z znakom v sredini in napisom Golf klub Bovec po spodnjem obodu.

4. člen

Klub je član Golf zveze Slovenije. Pri svojem delu klub sodeluje z drugimi golf klubi in drugimi

organizacijami v Sloveniji in tujini, ki aktivno delujejo na področju golfa in s svojim delovanjem

prispevajo k njegovemu razvoju.

5. člen

Matično igrišče kluba je igrišče za golf v Golf Club Bovec Hit Holidays v Bovcu , katerega lastnik je družba Golf Bovec d.o.o.. Lastnik igrišča in klub določita medsebojne obveznosti in pravice s posebno pogodbo.

 

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE

6. člen

Namen, cilji in glavne naloge kluba so zlasti:

– organiziranje igranja, vadbe, izobraževanj in drugih oblik udejstvovanja na področju golfa

za svoje člane;

– skrb za razvoj igranja golfa v Bovcu z namenom širjenja prepoznavnosti tega športa in

razvojem golfa kot turistične ponudbe kraja;

– organiziranje amaterskih tekmovanj z domačo in tujo udeležbo;

– skrb za vzgojo kadrov v klubu;

– sodelovanje z golf klubi in drugimi organizacijami s področja golfa v Sloveniji in tujini;

– sodelovanje z lastnikom igrišča pri oblikovanju letnega programa turnirjev.

 

III. POGOJI, NAČIN IN PRENEHANJE ČLANSTVA

 

7. člen

Članstvo v klubu je osebno in prostovoljno. Član kluba lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj

državljan. Prošnja za članstvo se predloži izvršilnemu odboru kluba skupaj s:

– pristopno izjavo;

– izjavo, s katero se potrdi seznanitev s statutom kluba in drugimi internimi akti kluba;

– priporočilom dveh članov kluba;

O prošnji za članstvo odloča izvršilni odbor. Ob vstopu v članstvo kluba mora član plačati pristopno

članarino v klub in članarino za tekoče leto.

 

8. člen

Za mladoletno osebo do dopolnjenega sedmega leta starosti ali za osebo, ki nima poslovne

sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega do dopolnjenega

15. leta starosti mora pred včlanitvijo v klub podati pisno soglasje njen zakoniti zastopnik.

 

9. člen

Klub ima redne in častne člane. Naziv častnega člana se podeli zaradi posebnih zaslug pri razvoju in

delu kluba. Častni član lahko postane tudi oseba, ki ni član kluba. Naziv častnega člana podeli zbor

članov na predlog izvršilnega odbora.

 

10. člen

Članstvo v klubu preneha s prostovoljnim izstopom, s črtanjem iz članstva kluba, z izključitvijo ali s

smrtjo člana. Član prostovoljno izstopi iz društva s pisno izjavo o izstopu, ki jo pošlje izvršilnemu

odboru. Član se črta iz članstva, če ne poravna članarine za tekoče leto v 15 dneh po prejemu

drugega opomina, ki ga nanj naslovi klub. Član se izključi iz kluba zaradi disciplinskih kršitev na

podlagi sklepa disciplinske komisije.

11. člen

Blagajnik kluba je pristojen za vodenje evidence o vpisu novih članov, za vodenje evidence članov s

plačano pristopnino in članarino ter za vodenje celotne evidence članstva.

 

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV

 

12. člen

Člani plačujejo članarino vsako leto za tekoče leto in sicer v gotovini ali z nakazilom na transakcijski

račun kluba najkasneje do zadnjega dne v mesecu januarju. Po plačilu članarine prejme član člansko

izkaznico kluba. Ob vstopu v klub morajo člani plačati tudi pristopno članarino v klub, katere višino

določi izvršilni odbor.

13. člen

Pravice članov so:

– da se športno udejstvujejo v klubu;

– da sodelujejo pri določanju in uresničevanju ciljev in nalog kluba;

– da volijo in so izvoljeni v organe kluba;

– nakup letne karte;

– da so seznanjeni z delom kluba in njegovim finančno materialnim poslovanjem;

– da prejmejo nagrade in pohvale za delo kluba in za dosežene uspehe.

 

14. člen

Dolžnosti članov so:

– da spoštujejo statut, interne in druge akte organov kluba;

– da redno plačujejo članarino do 31. januarja za tekoče leto;

– da po svojih najboljših močeh prispevajo k čim bolj uspešnemu uresničevanju ciljev in nalog

kluba;

– da spoštujejo etiko in pravila golfa ter skladno s tem skrbijo in ohranjajo igrišče za golf v

Bovcu;

– da s svojim delovanjem ne škodujejo ugledu kluba;

– da prenašajo izkušnje in znanje na nove igralce golfa, predvsem pa na mlajše člane kluba.

 

15. člen

Klub ima lahko tudi sponzorje, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Sponzorji klubu finančno in

materialno pomagajo pri uresničevanju ciljev in nalog. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na

sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja, razen če so kot fizične osebe člani kluba.

 

V. NAČIN UPRAVLJANJA IN ORGANI KLUBA

 

16. člen

Organi kluba so:

– zbor članov

– izvršilni odbor

– nadzorni odbor

– častno razsodišče.

Zbor članov lahko po potrebi imenuje tudi druge občasne organe. Naloge, sestavo in mandat teh

organov se določi ob imenovanju.

17. člen

Zbor članov je najvišji organ kluba in ga sestavljajo vsi člani kluba. Zbor članov se sestaja na rednih ali

izrednih sejah. Redno sejo zbora članov sklicuje izvršilni odbor najmanj enkrat letno. Izredno sejo

zbora članov mora sklicati izvršilni odbor v primeru nujne obravnave in sprejemanja aktualnih

odločitev, ki spadajo v pristojnost zbora članov, ali na podlagi pisne zahteve nadzornega odbora ali na

podlagi pisne zahteve ene tretjine članov kluba. V primeru, da se izredna seja skliče na podlagi pisne

zahteve nadzornega odbora ali ene tretjine članov kluba, je izvršilni odbor dolžan sklicati izredno sejo

zbora članov v roku 3 dni od prejema pisne zahteve za sklic. Če izvršilni odbor izredne seje zbora

članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red seje in

gradivo.

18. člen

Izvršilni odbor mora o sklicu redne ali izredne seje zbora članov obvestiti člane kluba s pisnim

obvestilom po pošti oziroma elektronski pošti . Na spletni strani kluba in na oglasni deski kluba se

objavi dnevni red seje skupaj z gradivom najmanj 8 dni pred sklicem seje.

 

19. člen

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zbor članov ni sklepčen, se

zasedanje odloži za 30 minut. Če tudi po preteku tega časa zbor članov ni sklepčen, je zbor članov

sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Zbor članov sprejema veljavne sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje je javno, člani

zbora pa se lahko odločijo na samem zasedanju za tajni način glasovanja.

 

20. člen

Naloge zbora članov so:

– sprejem statuta kluba, njegovih sprememb in dopolnitev ter drugih aktov kluba;

– obravnava in sprejem letnega programa kluba, letnega finančnega načrta in letnega

poročila kluba;

– voli, razrešuje ali odpokliče predsednika, podpredsednika, ter člane izvršilnega odbora, nadzornega

odbora in častnega razsodišča;

– odloča o pritožbah zoper sklepe izvršilnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča;

– odloča o sodelovanju s sorodnimi klubi in organizacijami;

– dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba;

– odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba skladno z cilji in nalogami

kluba;

– sklepa o prenehanju kluba.

Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti poslani v pisni obliki izvršilnemu odboru

najmanj 8 dni pred sklicem zbora članov. O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo

predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

21. člen

Izvršilni odbor je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna

dela ter vodi delo kluba. Za svoje delo je odgovoren zboru članov. Šteje 7 članov, sestavljajo ga

predsednik in podpredsednik  kluba in 5 izvoljenih  članov  kluba. Mandatna doba

članov izvršilnega odbora je 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve. Izvršilni odbor se sestane najmanj

dvakrat letno.

 

22. člen

Naloge izvršilnega odbora so:

– sklicuje občni zbor;

– skrbi za izvrševanje programa dela kluba;

– skrbi za dobre odnose z lastnikom igrišča;

– sprejema nove člane

– odloča o višini pristopne članarine v klub in letne članarine;

– pripravlja predloge aktov kluba;

– predlaga kandidate za organe kluba oziroma za posamezne funkcije v klubu;

– pripravi predlog letnega programa kluba in finančnega načrta ter letnega poročila;

– sklepa o predlogih za financiranje posameznih aktivnosti kluba in drugih nujnih izdatkih;

– skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba;

– upravlja s premoženjem kluba;

– uresničuje druge naloge, ki mu jih naloži zbor članov.

 

23. člen

Izvršilni odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa

podpredsednik oziroma tajnik kluba.

Seje izvršilnega odbora so praviloma javne. Na seje se vabi člane in predlagatelje posameznih

predlogov, katerih odločitev sodi v pristojnost izvršilnega odbora. Izvršilni odbor je sklepčen, če je na

seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov. Na

seji izvršilnega odbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči in zapisnikar. Vsak član kluba

ima pravico vpogleda v zapisnik, ki se nahaja v prostorih kluba pri tajniku kluba.

 

24. člen

Izvršilni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog v klubu imenuje sekcije. Naloge, število članov in

predsednika sekcije določi izvršilni odbor. Člani sekcije so lahko le člani kluba. Za svoje delo so

sekcije odgovorne izvršilnemu odboru. Izjemoma lahko klub povabi k sodelovanju pri delu sekcije

zunanje sodelavce. Sekcije so organizirane interesno in niso pravne osebe ter morajo delovati v

skladu s statutom in internimi akti kluba.

25. člen

Nadzorni odbor spremlja delo izvršilnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad

finančno materialnim poslovanjem kluba in ugotavlja ali so sredstva porabljena zakonito, gospodarno

in v skladu z namenom kluba. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je

odgovoren za svoje delo. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Člani

nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršilnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah

izvršilnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije

člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4

leta z možnostjo ponovne izvolitve.

26. člen

Častno razsodišče  sestavljajo trije člani in dva namestnika. Voli jih zbor članov za dobo štirih let.

Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali

organov kluba. Častno razsodišče  vodi  postopke  in izreka  ukrepe v skladu z

disciplinskim pravilnikom.

27. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče  so sledeče:

– kršitev določb statuta;

– nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev v organih kluba in pri opravljanju funkcij v klubu;

– nespoštovanje in ne izvrševanje sklepov organov kluba;

– dejanja, ki kakor koli škodujejo ugledu kluba.

28. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče razsodišče

so:

– opomin;

– javni opomin;

– izključitev.

Zoper sklep, ki ga izreče častno razsodišče  je v roku 15 dni po prejemu dopustna pisna pritožba na

zbor članov. Odločitev zbora članov je dokončna.

 

VI. ZASTOPANJE KLUBA

29. člen

Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi v Sloveniji in tujini.

Predsednik tudi opravlja naloge, za katere ga pooblasti izvršilni odbor. Predsednik kluba je hkrati tudi

predsednik izvršilnega odbora. Izvoli ga zbor članov za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve.

Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in drugimi akti kluba ter veljavno

zakonodajo, ki ureja status društev. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in izvršilnemu odboru. V odsotnosti ga nadomešča podpredsednik kluba z vsemi pooblastili. Podpredsednika kluba voli zbor članov za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve.

 

30. člen

Tajnik kluba opravlja strokovno tehnična in administrativna dela in druge naloge za katere ga pooblasti

izvršilni odbor. Tajnik je hkrati tudi tajnik izvršilnega odbora in ga izvoli izvršilni odbor kluba  za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. Za svojo delo je odgovoren izvršilnemu odboru.

 

31. člen

Blagajnik vodi finančno poslovanje, evidenco plačila pristopne članarine v klub, letne članarine in

opravlja druge naloge za katere ga pooblasti izvršilni odbor. Blagajnik kluba je hkrati tudi blagajnik

izvršilnega odbora in ga izvoli izvršilni odbor kluba za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. Za svoje delo je odgovoren izvršilnemu odboru.

 

32. člen

V primeru, da zbor članov v mandatnem obdobju na predlog izvršilnega odbora ali na predlog zbora

članov voli nove kandidate v organe kluba ali na funkcije v klubu, je mandat novega člana krajši in se

konča, ko se izteče mandat ostalim članom organa oziroma funkcij.

 

VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA

 

33. člen

Viri dohodkov kluba so:

– članarina;

– darila;

– volila;

– prispevki sponzorjev;

– javna sredstva;

– drugi viri.

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov na odhodki, se le ta prenese v

naslednje leto z namenom uresničevanja ciljev in nalog iz 6. člena tega statuta.

 

34. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu z letnim programom in letnim finančnim načrtom, ki ga

sprejeme zbor članov, za posamezne izredne in nujne odhodke med letom pa tudi na podlagi sklepa

izvršilnega odbora. Zbor članov vsako leto obravnava in sprejme letno poročilo.

 

VIII. NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD RAZPOLAGANJEM S PREMOŽENJEM

IN NAD FINANČNIM IN MATERIALNIM POSLOVANJEM DRUŠTVA

35. člen

 

Finančne in druge listine, potrebe za poslovanje kluba podpisuje predsednik kluba in oseba, ki jo za to

pooblasti predsednik kluba. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi

s tega področja. Nadzor nad finančno materialnim poslovanjem kluba izvaja nadzorni odbor.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem

poslovanju, v katerem klub določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem

poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Klub posluje preko

transakcijskega računa in ima lahko samo en transakcijski račun.

 

36. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v dokumentacijo, ki se nanaša na finančno

in materialno poslovanje kluba. Za pomoč pri urejanju finančno materialnega poslovanja lahko klub

pogodbeno angažira finančnega strokovnjaka.

 

IX. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA

 

37. člen

Delo kluba in njegovih organov je javno. Za zagotovitev javnosti dela in točnega informiranja javnosti o

delu kluba je odgovoren predsednik kluba. Člani kluba se obveščajo o delu kluba preko spletne strani

kluba in oglasne deske v prostorih kluba, poleg tega pa imajo pravico vpogleda v zapisnike organov

kluba in drugo dokumentacijo kluba.

 

X. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

 

38. člen

Statut kluba, njegove spremembe in dopolnitve sprejme zbor članov.

 

XI. PRENEHANJE KLUBA

39. člen

Klub lahko preneha:

– po sklepu zbora članov, ki je sprejet z večino prisotnih članov;

– s spojitvijo z drugimi društvi;

– s pripojitvijo k drugemu društvu;

– s stečajem;

– na podlagi sodne odločbe;

– po samem zakonu.

V primeru prenehanja kluba se obstoječa finančna sredstva najprej porabijo za poravnavo obveznosti,

ki izhajajo iz delovanja kluba, ostanek sredstev pa se prenese na klub, ki nadaljuje delo golf kluba

Bovec. Če takega kluba ni, gredo sredstva Občini Bovec..

 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

40. člen

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut sprejet na  zboru članov kluba dne 7.4. 2012.

 

41. člen

Ta statut začne veljati takoj po sprejemu na seji zbora članov.

Bovec, 21.5.2012                                                            Predsednik kluba

Bojan Bratina

STATUT

Golf kluba Bovec

Bovec, 20.maj  2012